בעלי תפקידים

חברי הועד:
 • וייץ עקיבא - יו"ר
 • אברדם רון 
 • אנגלמן נפתלי
 • חגי קפקה - גזבר
 • אטיק יאיר
 • לוי כרמיאל
 • לרך אפרים
 • שפורן יהודה
חברי ועדת הביקורת:
 • ברגר חיים
 • בן צור ניר
 • גרסט אחיאסף